regulamin

Regulamin dla umów podpisanych po 04.01.2010 r. do udostępniany w formie papierowej na wyraźne życzenie klienta przy podpisaniu umowy lub wysyłamy jest w formie elektronicznej na adres email podany przy podpisaniu umowy.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 

Regulamin jest integralną częścią umowy i w związku z tym, że umowa jest podpisywana z klientem po uruchomieniu usługi dostępu do sieci i Internetu klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest zapoznać się z jego treścią. Na wniosek klienta administrator przed podpisaniem umowy wydaje klientowi podpisaną kopię regulaminu.

§ 2
 

Podpisanie umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i zgodą na przestrzeganie jego zobowiązań przez obie strony.

§ 3

Zmiana regulaminu w trakcie trwania umowy jest niemożliwa, więc w Rozdziale ZMAINY REGULAMINU podane są daty tych zmian, i zmiany te obowiązują klientów, którzy podpisali umowy po terminie wprowadzenia zmian.

§ 4

Regulamin obejmuje usługi świadczone przez administratora an rzecz klienta sieci Iskonet, a w szczególności usługę dostępu do sieci i Internetu aernet.

USŁUGA

§ 1

Administrator zobowiązuje się świadczyć na rzecz klienta usługę o podanych w umowie parametrach od chwili podpisania umowy do czasu zakończenia okresu wypowiedzenia.

§ 2

W celu świadczenia usługi administrator udostępnia klientowi nazwę użytkownika i hasło za pomocą którego poprzez połączenie PPPoE klient łączy się z zasobami sieci i Internetu.

§ 3

Administrator przed podpisaniem umowy testuje łącze klienta oraz przydzielone mu nazwy użytkowników i hasła.

§ 4

Usługa jest świadczona w sposób ciągły bez ograniczeń czasowych, chyba, że w umowie zaznaczono inaczej.

§ 5

Administrator może promocyjnie zwiększać klientom przepływność wykupionej przez klienta usługi.

§ 6

Jeśli w umowie nie zaznaczono gwarancji przepływności, Administrator udostępnia Klientowi usługę której maksymalny parametr jest przez Klienta osiągalny, ale nie jest parametrem stałym i może chwilami nie być osiągalny.

§ 7

Klient zobowiązany jest do zgłoszenia Administratorowi usterki sieci, gdy taka się przydarzy, telefonicznie pod numer automatu zgłoszeniowego awarii sieci dostępnego 24 godziny na dobę 365 dni w roku pod numerem 625 90 90 40 lub pod numer telefonu podany na stronach  internetowych administratora w dziale KONTAKT.

§ 8

Niezgłoszenie usterki jest równoznaczne z niemożliwością złożenia przez klienta reklamacji.

§ 9

Administrator ma 72 godziny na usunięcie usterki, lecz klient już po 24 godzinach od zgłoszenia usterki ma prawo do ulgi w wysokiści 1/30 miesięcznego abonamentu za każde następne 24 godziny braku usługi.

§ 10

Jeśli usługa nie działa z winy klienta Administrator ma prawo pobrać opłatę za usunięcie usterki i dojazd do klienta.

§ 11

Uporczywe stwarzanie usterek przez klienta oraz choćby pojedyncze wywołanie przez klienta usterki sieci jest podstawą do nałożenia na klienta kary w wysokości:
1. za uporczywe stwarzanie usterki:   100 zł do 700 zł
2. za stworzenie usterki sieci (liczba abonentów odczuwających usterkę)* 35zł * (ilość dni)

2. WYPOWIEDZENIE

§ 1

Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartego w umowie.

§ 2

Wypowiedzenie należy wysłać Administratorowi listem poleconym na adres siedziby administratora dostępny na umowie lub na stronie www.aernet.pl w dziale KONTAKT.

§ 3

Administrator może nie przyjąć wypowiedzenia jeżeli klient posiada zaległości finansowe wobec Administratora. w tym wypadku Administrator wysyła klientowi wezwanie do zapłaty w ciągu 30 dni od otrzymania wypowiedzenia, i po opłaceniu zaległości klient zobowiązany jest ponownie wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

§ 4

Klient będący w okresie wypowiedzenia ma pełne prawa do korzystania z sieci i Internetu oraz płatnych i bezpłatnych usług Administratora do dnia zakończenia okresu wypowiedzenia.

§ 5

Administrator ma prawo negocjować z klientem odstąpienie od wypowiedzenia umowy.

§ 6

Klient zobowiązuje się zwrócić Administratorowi sprzęt który wykorzystywał do odbierania usługi, w ciągu 30 dni od zakończenia okresu wypowiedzenia. Demontaż sprzętu może wykonać samodzielnie Klient jeśli potrafi to zrobić, lub może ją zlecić Administratorowi.

§ 7

Administrator może zdemontować na wniosek klienta sprzęt, lecz będzie to podlegało opłacie w-g cennika za każdą spędzoną godzinę demontażu oraz za dojazd do klienta.

§ 8

Nieodesłanie przez Klienta do Administratora w ciągu 30dni od zakończenia okresu wypowiedzenia urządzeń klienckich, lub odesłanie sprzętu uszkodzonego powoduje nałożenie na klienta przez Administratora opłaty wyrównawczej, która uprawnia klienta do zatrzymania urządzeń które po uiszczeniu opłaty wyrównawczej stają się własnością klienta.

§ 9

Administrator może przychylić się do skrócenia okresu wypowiedzenia o który zawnioskuje klient przy złożeniu wypowiedzenia. Jeśli Administrator nie poinformuje klienta Pisemnie o skróceniu okresu wypowiedzenia okres wypowiedzenia pozostaje bez zmian.

§ 10

W przypadku niedostarczenia przez klienta podpisanej umowy Administratorowi klient logując się do sieci za pomocą nazwy użytkownika i hasła akceptuje regulamin i umowę i korzystając z usług za cenę dostępną w cenniku dla opcji „bez podpisanej umowy…”. W takim przypadku opłata naliczana jest klientowi miesięcznie przy każdorazowym zalogowaniu się do sieci korzystając z udostępnionej przez administratora nazwy użytkownika i hasła, a opłaty naliczane są na podstawie systemu wykresów wykorzystania usługi dla klientów tworzonego przez serwer. Opłata za korzystanie z usługi naliczana jest za każdy miesiąc w którym nastąpiło logowanie i korzystanie z usługi, bez względu na to ile czasu klient korzysta z Sieci i Internetu.

3. PŁATNOŚCI

§ 1

Klient zobowiązuje się wypłacić Administratorowi wynagrodzenie :
1. Za usługę przyłączenia do sieci
Forma płatności:
– płatne gotówką w dniu uruchomienia usługi (opłąta może podlegać promocji)
2. Za udostępnianie usługi co miesiąc w formie abonamentu zgodnie z przydzieloną prędkością i odpowiadającą jej ceną z cennika.
Forma płatności:
– płatne przelewem na rachunek bankowy Administratora do 10 dnia  każdego miesiąca
3. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania wszelkich płatności.

§ 2
 

Wykonana instalacja sieci wraz z urządzeniami pozostaje własnością Administratora i jest przez niego administrowana oraz zarządzana bezpłatnie.

§ 3
 

Opłaty za usługi dodatkowe umieszczone są w cenniku lub negocjowane u klienta i zapisane w umowie, i podlegają obowiązkowi opłacania tak jak i abonament.

§ 4

Nieopłacenie usługi lub innych opłat na rzecz Administratora  w terminie jest podstawą do odłączenia lub ograniczenia klientowi świadczonych przez Administratora usług.

§ 5
 

Ograniczenie świadczenia usług poprzez wyświetlanie u klienta przypomnienia o płatnościach nie jest podstawą do anulowania opłaty abonamentowej, lecz jest podstawą do ubiegania się klienta o umorzenie 1/5 części należności za okres w którym usługa była ograniczona.

§ 6
 

Administrator na wniosek klienta może wstrzymać się z odłączeniem lub ograniczeniem świadczenia usług na mimo nieopłaconych należności.

§ 7
 

Nieopłacenie przez klienta abonamentu powyżej 30 dni jest dla Administratora postawą do wystawienia i wysłania wezwania do zapłaty, za które klient zobowiązuje się zapłacić „opłatę za wezwanie” wysokości od 15zł do 50zł w zależności od formy wezwania.

§ 8
 

Administrator może nałożyć na klienta karę za nie dotrzymanie warunków regulaminu lub umowy.

§ 9

Za niezwrócenie w ciągu 30 dni od daty zakończenia okresu wypowiedzenia sprzętu administratorowi Administrator nakłada na klienta opłatę wyrównawczą od 200zł do 500zł jako rekompensatę za ulgę zastosowaną dla klienta przy przyłączeniu do sieci oraz za sprzęt i jego zamontowanie. Opłata wyrównawcza może być także zastosowana przy zwróceniu przez klienta niesprawnego sprzętu.

§ 10

W niektórych przypadkach (np. niedostarczenia podpisanej umowy) Administrator może zmniejszyć klientowi prędkość świadczenia usługi do prędkości za którą klient płaciłby przy wariancie cennika bez podpisanej umowy, lub nałożyć na klienta opłatę wyrównawczą do cen z cennika za okres w którym klient korzystał z usług bez podpisanej umowy.

4. ZMIANY REGULAMINU

zmainy obowiązują dla umów  i aneksów podpisanych po dacie dopisania zmiany

§ 1 (01-01-2008r.)
 

Zmiany  umowy wymagają formy pisemnej z 30 dniowym wyprzedzeniem w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 2 (01-01-2008r.)
 

Sprawy nie regulowane niniejszą umową normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 3 (01-01-2008r.)
 

Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane drogą negocjacji między stronami, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane przez Sąd właściwy w Krotoszynie.

§ 4 (01-01-2008r.)
 

zmiany regulaminu nie wymagają informowania obecnych klientów sieci ponieważ obowiązują tylko nowych klientów którzy podpisują umowę po dacie wprowadzenia zmiany.

§ 4 (01-01-2008r.)

Administrator udziela klientowi okresu dla testowania usługi, w którym klient może wypowiedzieć umowę bez ponoszenia konsekwencji niedotrzymania terminu umowy i jest to okres od momentu uruchomienia usługi do 14 dni, od momentu uruchomienia usługi.

§ 4 (17-08-2009r.)

Administrator może podczas podpisania umowy ofiarowywać klientom gadżety reklamowe, które nie podlegają opłatom i zostają własnością klienta po zakończeniu umowy. Klient zobowiązuje się wykorzystywać znaki towarowe Administratora umieszczone na podarunkach w sposób godny i nie krzywdzący Administratora